[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม:: เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ
เว็บไซต์ฝ่ายงานฯ
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
เว็บไซต์สมาคม
การศึกษาทางไกลฯ

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สภานักเรียน
ศูนย์ข่าว SWK
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
:: ลิ้งค์หน่วยงานของรัฐ ::
:: ลิ้งค์สถาบันอุดมศึกษา ::
ลิงค์อื่นๆ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน

เจ้าของผลงาน : นางโสภา ประจิตร
อังคาร ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 328    จำนวนการดาวน์โหลด : 11 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง :  รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน
ผู้รายงาน : โสภา   ประจิตร
สาขาวิชา :  ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
      
                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน
                  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย  จำนวน 1 ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม อย่างง่าย (Simple random sampling)โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ใช้รูปแบบการศึกษาแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ (One Group, Pretest – Posttest Design) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าสถิติ t-test เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง  จำนวน 6 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน  18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า 
1. ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.63/88.85 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102ภาษาไทยพื้นฐานพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐานโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด ( =4.52, S.D=0.20)


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      White 7/เม.ย./2560
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบ 30/ก.ย./2559
      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 7/ก.ค./2559
      รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 7/มิ.ย./2559