[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม:: เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ
เว็บไซต์ฝ่ายงานฯ
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
เว็บไซต์สมาคม
การศึกษาทางไกลฯ

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สภานักเรียน
ศูนย์ข่าว SWK
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
:: ลิ้งค์หน่วยงานของรัฐ ::
:: ลิ้งค์สถาบันอุดมศึกษา ::
ลิงค์อื่นๆ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน : นายชนกันต์ กิจรักษ์
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 377    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 16 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
               การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังใช้ บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย หลังใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 159 คนที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random Sampling)  เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่เน้นใช้นวัตกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะและด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและนำมาหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจัยประเภทนั้น ๆ  ซึ่งมีค่าสูงมากพอ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวผู้วิจัยเอง  และการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้สถิติหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติที (t-dependent  test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  .05
         ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้  พบว่า
         1. ประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า ครั้งที่ 1 ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ร้อยละ 80.83 และได้ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (E2) ร้อยละ 83.33 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่าเกณฑ์ ถือว่ามีประสิทธิภาพ ครั้งที่ 2 ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ร้อยละ 80.56 และได้ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (E2) ร้อยละ 82.14 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่าเกณฑ์ ถือว่ามีประสิทธิภาพ และครั้งที่ 3 ได้ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ร้อยละ 80.75และได้ค่าประสิทธิภาพโดยรวม (E2) ร้อยละ 82.80 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่าเกณฑ์ ถือว่ามีประสิทธิภาพ
           2. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับปรับปรุง ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี สูงกว่า และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
           3. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับพอใช้ ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก สูงกว่า  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
          4. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดีน้อย ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ใช้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี สูงกว่า และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
          5. ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ต่อบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาพรวมและเมื่อจำแนกรายข้อทุกข้อ อยู่ในระดับมาก ยกเว้น ข้อ 5.  นักเรียนรู้สึกพึงพอใจหน่วยการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรวม  ข้อ 6.  นักเรียนรู้สึกพึงพอใจหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อ 7.  นักเรียนรู้สึกพึงพอใจหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และข้อ 8.  นักเรียนรู้สึกพึงพอใจหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับพอใช้
 
งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      White 7/เม.ย./2560
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบ 30/ก.ย./2559
      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 7/ก.ค./2559
      รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 7/มิ.ย./2559