[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม:: เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ
เว็บไซต์ฝ่ายงานฯ
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
เว็บไซต์สมาคม
การศึกษาทางไกลฯ

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สภานักเรียน
ศูนย์ข่าว SWK
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
:: ลิ้งค์หน่วยงานของรัฐ ::
:: ลิ้งค์สถาบันอุดมศึกษา ::
ลิงค์อื่นๆ

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบ

เจ้าของผลงาน : รัชนี เลิศเกษม
ศุกร์์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559
เข้าชม : 254    จำนวนการดาวน์โหลด : 13 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 3 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
                     ศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  ก่อนและหลังใช้ชุดฝึก ปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้  กลุ่มตัวอย่างการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 134 คนที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Ramdom Sampling)   เครื่องมือวิจัย ประกอบ ด้วย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้   แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านทักษะ  แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติ   แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์  และแบบทดสอบความสามารถในการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ของนักเรียน    รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
                     ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า
                     1.   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว 31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน  สามัคคีวิทยาคม  ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และ    ชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้อยู่ในระดับ  ปรับปรุง ต่ำกว่า หลังจัดการเรียนรู้ที่อยู่ ในระดับ ดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                     2.   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะของนักเรียนรายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะภาพรวมและทักษะที่จำแนกเป็นรายเรื่องจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่   (1) มวลอะตอมและมวลโมเลกุล  (2) โมลสัมพันธ์   (3) ความเข้มข้นของสารละลาย   และ (4) สารละลายในชีวิตประจำวัน   พบว่าทุกรายการมีค่าเฉลี่ย อยู่ใน ระดับ น้อย ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ซึ่งทุกรายการอยู่ในระดับ มาก สูงกว่าและแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                     3.   ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติ ของนักเรียนรายวิชา ว31221  เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้  อยู่ในระดับ ดีพอใช้ ต่ำกว่า หลังจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับ ดี สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                     4.   ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนรายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัด     การเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะ    การคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้  อยู่ในระดับ  พอใช้  ต่ำกว่า หลังจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับ ดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                     5.   ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียนรายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ อยู่ในระดับ พอใช้ ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ที่อยู่ในระดับ ดี สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      White 7/เม.ย./2560
      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดประยุกต์ใช้ความรู้ ของนักเรียน รายวิชา ว31221 เคมี 1 เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดฝึกปรับพื้นฐานความรู้แบ 30/ก.ย./2559
      การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ รายวิชา ง30241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 7/ก.ค./2559
      รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านที่เน้นการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน 7/มิ.ย./2559


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ angkan2006@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป