[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม:: เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ
เว็บไซต์ฝ่ายงานฯ
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
เว็บไซต์สมาคม
การศึกษาทางไกลฯ

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สภานักเรียน
ศูนย์ข่าว SWK
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
:: ลิ้งค์หน่วยงานของรัฐ ::
:: ลิ้งค์สถาบันอุดมศึกษา ::
ลิงค์อื่นๆ

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างค

เจ้าของผลงาน : เยาวลักษณ์ พรมรินทร์
อังคาร ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 272    จำนวนการดาวน์โหลด : 10 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 5 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดและเปรียบเทียบความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายก่อนและหลังการใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจำนวน 244 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified Random Sampling)เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามวัดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และแบบวัดความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
    ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า
1. ค่าคะแนนเฉลี่ยความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมก่อนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจ  อยู่ในระดับสุขภาพจิตดีเท่าคนทั่วไปต่ำกว่าหลังการจัดกิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไปสูงกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
2 ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดตัดสินใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6  ที่เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมก่อนการจัดกิจกรรมแนะแนวที่เน้นใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างความสามารถในการคิดตัดสินใจอยู่ในระดับดีพอใช้ต่ำกว่าหลังการจัดกิจกรรมแนะแนว อยู่ในระดับ  ดีมาก สูงกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมกา 27/ก.พ./2560
      การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างค 25/ต.ค../2559
      แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 8/ธ.ค./2558
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบสน่ารู้กับนักวิทยาศาสตร์น้อย 18/พ.ค./2558
      ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 30/ม.ค./2558