[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
::โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม:: เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา ::
[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
เว็บไซต์กลุ่มสาระฯ
เว็บไซต์ฝ่ายงานฯ
เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้
เว็บไซต์สมาคม
การศึกษาทางไกลฯ

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

สภานักเรียน
ศูนย์ข่าว SWK
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
:: ลิ้งค์หน่วยงานของรัฐ ::
:: ลิ้งค์สถาบันอุดมศึกษา ::
ลิงค์อื่นๆ

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมกา

เจ้าของผลงาน : นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์
จันทร์ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
เข้าชม : 194    จำนวนการดาวน์โหลด : 8 ครั้ง
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 14 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
บทคัดย่อ
               การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ก่อนและหลังใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 214 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)  เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ แบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะและเจตคติ และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและมีค่าความเชื่อมั่นสูงมากพอ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างค่าที (t-dependent test)  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05
               ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่า
               1.  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับปรับปรุง ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
               2.  ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะภาพรวม จำแนกรายทักษะ ได้แก่ ทักษะการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับพอใช้ พอใช้และพอใช้ ตามลำดับ ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก มากและมาก ตามลำดับ สูงกว่าและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
               3.  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านเจตคติของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับดีน้อย ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
               4.  ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับพอใช้ ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
               5.  ค่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนรายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ก่อนจัดการเรียนรู้ที่เน้นใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อยู่ในระดับปรับปรุง ต่ำกว่าหลังจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีพอใช้ สูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีประสิทธิผลตามเกณฑ์


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ง 20241 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดกิจกรรมออนไลน์ที่ส่งเสริมกา 27/ก.พ./2560
      การลดความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตเกี่ยวกับการเตรียมตนเองและความสามารถในการคิดตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้คู่มือการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่เสริมสร้างค 25/ต.ค../2559
      แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการคิดแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 8/ธ.ค./2558
      ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กรด-เบสน่ารู้กับนักวิทยาศาสตร์น้อย 18/พ.ค./2558
      ชุดกิจกรรมแนะแนวพัฒนาพฤติกรรมทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 30/ม.ค./2558


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ angkan2006@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป